GDPR - ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (můžete se setkat se zkratkou GDPR), které vstupuje v účinnost 25. května 2018, vás chceme informovat o následujícím:
Vážíme si vaší přízně i vašeho soukromí. S osobními údaji neobchodujeme a používáme je pouze k účelům, pro které jste nám je předali. Nejmenovali jsme pověřence pro zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetí země (do země mimo EU), nebo jiné mezinárodní organizaci. Vaše osobní údaje chráníme v souladu se zákonem o osobních údajích a vnitřními předpisy organizace.

Správcem vašich osobních údajů jsme my, REMEDIUM Praha o.p.s. - viz níže.

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:
Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy - tedy zajištění a dodání vámi objednané služby (kurzy, konzultací a poradenství, podrobněji viz níže). Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem.
Vaše osobní údaje využijeme také pro hodnocení vaší spokojenosti s našimi službami, na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce.
Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 nařízení.

Doba uložení / zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy v těchto oblastech námi poskytovaných služeb:

- Vzdělávací programy (kurzy a odborné akce):
Zájemci o kurz: jméno, příjmení, věk, vzdělání, současná profese, oblast pracovního působení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo
Účastníci akreditovaných kurzů: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, vzdělání, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo
Zájemci o účast v odborných akcích: jméno, příjmení, pracovní pozice, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo
Účastníci odborných akcí: titul, jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozice, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo

- Poskytování sociálně aktivizační služby v Klubu REMEDIUM
Zájemci o službu: jméno, příjmení, ročník narození, obec a část obce, kde bydlí, telefonní číslo
Příjemci služby: jméno, příjmení, ročník narození, obec a část obce, kde bydlí, telefonní číslo, e-mail

- Aktivizační programy pro seniory
Zájemci o vstup do kurzů: jméno, příjmení, ročník narození, obec a část obce, kde bydlí, telefonní číslo
Náhradníci: jméno, příjmení a telefonní číslo
Účastníci kurzů: jméno, příjmení, ročník narození, obec a část obce, kde bydlí, telefonní číslo
Účastníci jednorázových akcí: jméno, příjmení, ročník narození, obec a část obce, kde bydlí, telefonní číslo

- Poskytování odborného sociálního poradenství v Občanské poradně REMEDIUM
Zájemci o službu a příjemci anonymní služby: obec a část obce, kde bydlí
Zájemci o objednání služby: příjmení a telefonní číslo
Příjemci služby vyžadující potvrzení o konzultaci: jméno, příjmení
Příjemci služby vyžadující konzultaci k dokumentům, které obsahují osobní údaje vztahující se k jejich osobě a jsou nad rámec údajů potřebných k poskytnutí služby, podepisují souhlas s poskytnutím důvěrných a osobních informací.

- Odborné akce v rámci projektových aktivit Občanské poradny REMEDIUM
Zájemci o účast v kurzu: jméno, příjmení, škola, obor a ročník studia, e-mail, telefonní číslo
Účastníci kurzů: jméno, příjmení, datum a místo narození
Účastníci odborných akcí - seminářů, workshopů, přednášek: jméno, příjmení

V případě potřeby vás požádáme o číslo účtu, na které vám vrátíme vaše finance.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely jako je rozesílání nabídek např. na naše vzdělávací kurzy nebo odborné akce budou zpracovávány po dobu 5 let od udělení vašeho souhlasu se zpracováním pro tento konkrétní účel, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.

Další příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i třetími stranami. Tedy firmami, které nám zprostředkovávají služby nezbytné pro naplnění smlouvy mezi námi a vámi.
Jedná se o tyto společnosti:
JVP Company, s.r.o. (účetní služby) IČO 059 820 65
Komerční banka, a.s. (finanční služby) IČO 260 467 68
FIO banka, a.s. (finanční služby) IČO 618 583 74
ContAudit, s.r.o. (auditor) IČO 253 254 56

Práva subjektu údajů - tedy vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz - popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.
Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo k porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice.
Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.
Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.

V Praze dne 22. května 2018
Zuzana Radová
Statutární zástupce organizace

Tyto stránky provozuje občanské sdružení REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3 130 00, senior@remedium.cz.